Grudniowe zebranie ZSTK ...

 Serdecznie zapraszamy
 5 grudnia ( poniedziałek ) 2016 r.
 na zebranie - Wigilię w INKU 
godzina 16 oo

Zapraszamy wszystkich członków ZSTK  
 na kawę i herbatkę......można przynieść ze sobą coś słodkiego ....

Obecność mile widziana.
                                                     
 
                                                                                    Zarząd ZSTK

Galeria " Pod Fontanną " - wystawa malarstwa Jana Żakowskiego .

Pragniemy poinformować , że
 15 listopada 2016 r.
  w Galerii " Pod Fontanną"
W Szczecinie 
odbył się bardzo  udany wernisaż interesującej wystawy 

Jana Żakowskiego 

Wystawa odbywa się w terminie :
15.11.2016r. do 31.12.2016r.


Zapraszamy do zwiedzania wystawy 
od poniedziałku do piątku 
w godzinach :  11oo - 19oo
od 15 listopada do 31 grudnia 2016 r 


Galeria "Pod Fontanną "
ul. Bohaterów Warszawy 27 
Szczecin 
                                  

Wystawa Sabiny Musiał oraz Bożeny Mozolewskiej .

Pragniemy  Państwa poinformować, że wystawa obrazów

 Bożeny Mozolewskiej 
oraz
 Sabiny Musiał

W Książnicy Pomorskiej, 
została przeniesiona z m-ca grudnia 2016 na rok 2017.
Dokładne informacje o wystawie 
zostaną umieszczone na stronie ZSTK w późniejszym terminie .
 

Książnica Pomorska w Szczecinie - wystawa malarstwa Sabiny Musiał oraz Bożeny Mozolewskiej

Zaproszenie

Dnia 01 grudnia 2016 r. 
o godz.18;00

 w Książnicy Pomorskiej
(  Sala Kolumnowa )

odbędzie się wernisaż 

Bożeny Mozolewskiej 
oraz
 Sabiny Musiał

pt. "Światło i cienie".

 Jest to spotkanie malarstwa, matki i córki.
  Serdecznie Państwa zapraszamy...

Serdecznie zapraszamy .
 

Komunikat

KOMUNIKAT

Podsumowanie WZC – ZSTK z dnia 07.11.2016 r.
A. Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Twórców Kultury zakończyło
    kadencję 2013 – 2016 z bilansem następujących dokonań:
   - 15  wystaw zbiorowych,
   - 44  wystawy indywidualne,
   -   6  udziałów w plenerach malarskich,
   -  4 spotkania i prezentacje autorskie,
   -  4 udziały w spotkaniach organizacji pozarządowych.
   Ponadto członkowie ZSTK w swojej aktywności twórczej i społecznej
   uczestniczyli indywidualnie w wielu wydarzeniach kulturalnych, jakie
   miały miejsce w tym okresie na terenie miasta i województwa.

B. Na kadencję (2017 – 2020) WZC wybrało nowe władze Stowarzyszenia
    w następującym składzie:

   Zarząd ZSTK:
    Zofia Wojtysiak – Prezes
   Gabriel Leśniewski – Vice-prezes
   Ewa Ślesińska – Sekretarz
   Krystyna Okieńczuk – Skarbnik

   Komisja Rewizyjna:
    Jan Żakowski – Przewodniczący
   Danuta Łazowska-Wożniak – Członek KR

   Sąd Koleżeński:
 Hanna Glegoła – Przewodnicząca
   Alicja Kamińska – Członek SK
<><><><><><><><><><><><><>

PRZYPOMNIENIE

Z A W I A D O M I E N I E
Zgodnie z §24 Statutu ZSTK, Zarząd Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury zwołuje w dniu 7.11.2016 roku o godz. 16:30 Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze Członków, które odbędzie się w Inkubatorze Kultury, przy Al. Wojska Polskiego nr 90 w Szczecinie .

PRZYPOMNIENIE

Z A W I A D O M I E N I E
Zgodnie z §26 Statutu ZSTK, Zarząd Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury zwołuje w dniu 7.11.2016 roku o godz. 16oo Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków, celem dokonania zmian w Statucie,  które odbędzie się w Inkubatorze Kultury, przy Al. Wojska Polskiego nr 90 w Szczecinie, z następującym porządkiem obrad:
Porządek Obrad

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie proponowanych zmian w Statucie przez Zarząd Stowarzyszenia.
3. Głosowanie nad proponowanymi zmianami.
4. Zakończenie obrad.

Sekretarz Zarządu                                                    Vice-prezes Zarządu
Danuta Borek                                                                         Gabriel Leśniewski  

Wystawa malarstwa Barbary Widły

                Serdecznie zapraszamy na wystawę  malarstwa 

Barbary Widły  

6.10. - 30.11.2016 r.

  Północna Izba Gospodarcza
w Szczecinie
       Al. Wojska Polskiego 86
 


 

Proponowane zmiany w Statucie ZSTK z 2006 r.
Proponowane zmiany
w dotychczasowym Statucie ZSTK z 2006 roku
wraz z uzasadnieniem

1. Dodano aktualne podstawy prawne Statutu ZSTK.
    Uzasadnienie – bo nastąpiły zmiany w przepisach państwowych.        
     Patrz Statut          2006 – brak       Patrz Projekt         2016 - §1
2. Odstąpiono od nadawania „Złotej Odznaki Stowarzyszenia”.
    Uzasadnienie – zdaniem Zarządu jest to martwy zapis. Nie był stosowany i nie
    widzi się możliwości jego realizacji.
     Patrz                     2006 –  §8                2016 - wykreślono
3. Odstąpiono od powoływania oddziałów terenowych.
    Uzasadnienie – j.w.
       Patrz       2006 –  §10,p.11             2016 - wykreślono
4. Odstąpiono od tworzenia funduszów stypendialno-wydawniczych.
     Uzasadnienie – j.w.
    Patrz          2006 –  §10,p.13,3,2                 2016 - wykreślono
5. Odstąpiono od organizowania imprez rozrywkowych, koncertów, przedstawień
    teatralnych  oraz różnych  akcji propagandowych.
     Uzasadnienie – nie mamy takich możliwości organizacyjnych i finansowych.
     Patrz         2006 –  §10,p.5,6                        2016 - wykreślono
6. Zrezygnowano z nadawania  godności Honorowego  Przewodniczącego 
    Stowarzyszenia i Honorowego Członka Stowarzyszenia
      Uzasadnienie – zdaniem Zarządu w naszym tak małym stowarzyszeniu
      byłby to przerost formy nad treścią.
      Ograniczymy się do Członków Zwyczajnych i ewentualnie Członków
      Wspierających.
      Patrz        2006 –  §12,p.3,   §17,19,25             2016 - wykreślono
7. Odstąpiono od sporządzania dodatkowych regulaminów działania dla Sądu
    Koleżeńskiego, Komisji Rewizyjnej i Zarządu
    Uzasadnienie - uznano, że postanowienia statutowe wystarczą dla prawidłowej  
    pracy tych organów bez potrzeby mnożenia dodatkowych prac administracyjnych.
    Patrz          2006 –  §34,p.6,  §41,46,              2016 - wykreślono
8. Pisemne zawiadomienie z podaniem miejsca, terminu i obrad każdego  
    Walnego Zgromadzenia zastępuje  się system powiadamiania telefonicznego,
    internetowego i ustnego  nie później niż na 7 dni przed terminem obrad.
    Uzasadnienie - takie rozwiązanie uprości i ułatwi komunikowanie się nam w
    dzisiejszych realiach. 
    Patrz          2006 –  §28                        2016 – §13,p.3   przeredag. jak wyżej.
9. Liczbę członków Zarządu ograniczono do 4 osób, Komisji Rewizyjnej do 2 osób
    i Sądu Koleżeńskiego do 2 osób.
    Uzasadnienie – liczebność naszego Stowarzyszenia jest tak mała że takie ilości
    osób w składach władz wystarczą  do ich działania.
    Patrz      2006 –  §34,p.2,§38,p.2,§42,p.2       2016 – zmieniono jak wyżej.
10. Zrezygnowano z podziału Stowarzyszenia na sekcje i inne wyodrębnione grupy
      Uzasadnienie - Zarząd nie widzi uzasadnienia i możliwości tworzenia takich  
      struktur na obecnym i przyszłym etapie działania naszego Stowarzyszenia.
      Patrz        2006 –  Rozdział V                                    2016 – wykreślono.
11. Ze źródeł tworzących majątek i fundusze Stowarzyszenia wykreśla się:
     nieruchomości,  wpisowe, fundacje i wpływy z działalności statutowej.
      Pozostawia się: składki członkowskie, dotacje, subwencje, darowizny i inne
      wsparcia prawem nie zabronione.
      Uzasadnienie – chcemy  pozostawić w zapisie tylko te źródła tworzące nasz
      majątek i fundusze, które uznajemy za zasadne i realne.
      Patrz        2006 –  §52, §53                         2016 – wykreślono j.w. wym.
 12. Uściślono zapis o utracie członkostwa z tytułu nieopłacania składek w
      następujący sposób:
      Uchwałę o skreśleniu z powodu nie opłacania  składek członkowskich przez
      okres jednego roku podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
     Osoba skreślona na w.w. podstawie z listy  członków Stowarzyszenia
      a/ może być przywrócona do członkostwa, na jej wniosek, po upływie jednego
          roku  od daty skreślenia i opłaceniu zaległych składek członkowskich; 
      b/ może być ponownie przyjęta w skład członków na ogólnych zasadach po    
         upływie dwóch lat lub więcej, bez obowiązku opłacenia zaległych składek
         członkowskich.
     Stosowną uchwałę podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
     Uzasadnienie - zdaniem Zarządu taka regulacja kwestii skreślania z tytułu nie
     opłacania składek członkowskich jest przejrzysta, racjonalna i wychowawcza.     
     Patrz         2006 – §53,p.2                            2016 – zmieniono j.w. wym.
13. Ogólnie biorąc, po przeredagowaniu i uproszczeniu części tekstów w
      znowelizowanym Statucie zmniejszyła się ilość paragrafów z 59 do 43.
14. Przy formułowaniu treści statutowych kierowano się ogólnym założeniem,
      by cele, zadania i środki oddziaływania dostosowane były do:
      - aktualnych potrzeb i możliwości Stowarzyszenia,
      - środowiskowych warunków działania  i porządku publiczno-prawnego.


Za Zarząd ZSTK

            / Sekretarz Danuta Borek /                                 / Vice-prezes   Gabriel Leśniewski /

Szczecin, 07.11.2016                                                       

ZawiadomienieZ A W I A D O M I E N I E
Zgodnie z §24 Statutu ZSTK, Zarząd Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury zwołuje w dniu 7.11.2016 roku o godz. 16:30 Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze Członków, które odbędzie się w Inkubatorze Kultury, przy Al. Wojska Polskiego nr 90 w Szczecinie, z następującym porządkiem obrad:

Porządek Obrad
1. Wybór Przewodniczącego WZC.
2. Wybór Sekretarza WZC.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za okres kadencji
    obejmujący lata 2013 – 2016.
5. Glosowanie nad przyjęciem Sprawozdania Zarządu.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
7. Głosowanie nad przyjęciem Sprawozdania Komisji Rewizyjnej
8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
9. Zgłaszanie kandydatów do składu Zarządu Stowarzyszenia.
10. Zgłaszanie kandydatów do składu Komisji Rewizyjnej.
11. Zgłaszanie kandydatów do składu Sądu Koleżeńskiego.
12. Wybory Członków Zarządu Stowarzyszenia (tajne).
13. Wybory Członków Komisji Rewizyjnej (tajne).
14. Wybory Członków Sądu Koleżeńskiego (tajne).
15. Obliczenie głosów przez Komisję Skrutacyjną.
16.  Wolne wnioski.
17. Podanie wyników głosowania przez Komisję Skrutacyjną.
18. Ukonstytuowanie się składu Zarządu Stowarzyszenia.
19. Ukonstytuowanie się składu Komisji Rewizyjnej.
20. Ukonstytuowanie się składu Sądu Koleżeńskiego.
21. Zakończenie zebrania.

Sekretarz Zarządu                                                    Vice-prezes Zarządu
Danuta Borek                                                                         Gabriel Leśniewski  

Zawiadomienie
Z A W I A D O M I E N I E
Zgodnie z §26 Statutu ZSTK, Zarząd Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury zwołuje w dniu 7.11.2016 roku o godz. 16oo Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków, celem dokonania zmian w Statucie,  które odbędzie się w Inkubatorze Kultury, przy Al. Wojska Polskiego nr 90 w Szczecinie, z następującym porządkiem obrad:

Porządek Obrad

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie proponowanych zmian w Statucie przez Zarząd Stowarzyszenia.
3. Głosowanie nad proponowanymi zmianami.
4. Zakończenie obrad.

Sekretarz Zarządu                                                    Vice-prezes Zarządu
Danuta Borek                                                                         Gabriel Leśniewski