ZawiadomienieZ A W I A D O M I E N I E
Zgodnie z §24 Statutu ZSTK, Zarząd Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury zwołuje w dniu 7.11.2016 roku o godz. 16:30 Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze Członków, które odbędzie się w Inkubatorze Kultury, przy Al. Wojska Polskiego nr 90 w Szczecinie, z następującym porządkiem obrad:

Porządek Obrad
1. Wybór Przewodniczącego WZC.
2. Wybór Sekretarza WZC.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za okres kadencji
    obejmujący lata 2013 – 2016.
5. Glosowanie nad przyjęciem Sprawozdania Zarządu.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
7. Głosowanie nad przyjęciem Sprawozdania Komisji Rewizyjnej
8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
9. Zgłaszanie kandydatów do składu Zarządu Stowarzyszenia.
10. Zgłaszanie kandydatów do składu Komisji Rewizyjnej.
11. Zgłaszanie kandydatów do składu Sądu Koleżeńskiego.
12. Wybory Członków Zarządu Stowarzyszenia (tajne).
13. Wybory Członków Komisji Rewizyjnej (tajne).
14. Wybory Członków Sądu Koleżeńskiego (tajne).
15. Obliczenie głosów przez Komisję Skrutacyjną.
16.  Wolne wnioski.
17. Podanie wyników głosowania przez Komisję Skrutacyjną.
18. Ukonstytuowanie się składu Zarządu Stowarzyszenia.
19. Ukonstytuowanie się składu Komisji Rewizyjnej.
20. Ukonstytuowanie się składu Sądu Koleżeńskiego.
21. Zakończenie zebrania.

Sekretarz Zarządu                                                    Vice-prezes Zarządu
Danuta Borek                                                                         Gabriel Leśniewski