Zawiadomienie
Z A W I A D O M I E N I E
Zgodnie z §26 Statutu ZSTK, Zarząd Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury zwołuje w dniu 7.11.2016 roku o godz. 16oo Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków, celem dokonania zmian w Statucie,  które odbędzie się w Inkubatorze Kultury, przy Al. Wojska Polskiego nr 90 w Szczecinie, z następującym porządkiem obrad:

Porządek Obrad

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie proponowanych zmian w Statucie przez Zarząd Stowarzyszenia.
3. Głosowanie nad proponowanymi zmianami.
4. Zakończenie obrad.

Sekretarz Zarządu                                                    Vice-prezes Zarządu
Danuta Borek                                                                         Gabriel Leśniewski