Proponowane zmiany w Statucie ZSTK z 2006 r.




Proponowane zmiany
w dotychczasowym Statucie ZSTK z 2006 roku
wraz z uzasadnieniem

1. Dodano aktualne podstawy prawne Statutu ZSTK.
    Uzasadnienie – bo nastąpiły zmiany w przepisach państwowych.        
     Patrz Statut          2006 – brak       Patrz Projekt         2016 - §1
2. Odstąpiono od nadawania „Złotej Odznaki Stowarzyszenia”.
    Uzasadnienie – zdaniem Zarządu jest to martwy zapis. Nie był stosowany i nie
    widzi się możliwości jego realizacji.
     Patrz                     2006 –  §8                2016 - wykreślono
3. Odstąpiono od powoływania oddziałów terenowych.
    Uzasadnienie – j.w.
       Patrz       2006 –  §10,p.11             2016 - wykreślono
4. Odstąpiono od tworzenia funduszów stypendialno-wydawniczych.
     Uzasadnienie – j.w.
    Patrz          2006 –  §10,p.13,3,2                 2016 - wykreślono
5. Odstąpiono od organizowania imprez rozrywkowych, koncertów, przedstawień
    teatralnych  oraz różnych  akcji propagandowych.
     Uzasadnienie – nie mamy takich możliwości organizacyjnych i finansowych.
     Patrz         2006 –  §10,p.5,6                        2016 - wykreślono
6. Zrezygnowano z nadawania  godności Honorowego  Przewodniczącego 
    Stowarzyszenia i Honorowego Członka Stowarzyszenia
      Uzasadnienie – zdaniem Zarządu w naszym tak małym stowarzyszeniu
      byłby to przerost formy nad treścią.
      Ograniczymy się do Członków Zwyczajnych i ewentualnie Członków
      Wspierających.
      Patrz        2006 –  §12,p.3,   §17,19,25             2016 - wykreślono
7. Odstąpiono od sporządzania dodatkowych regulaminów działania dla Sądu
    Koleżeńskiego, Komisji Rewizyjnej i Zarządu
    Uzasadnienie - uznano, że postanowienia statutowe wystarczą dla prawidłowej  
    pracy tych organów bez potrzeby mnożenia dodatkowych prac administracyjnych.
    Patrz          2006 –  §34,p.6,  §41,46,              2016 - wykreślono
8. Pisemne zawiadomienie z podaniem miejsca, terminu i obrad każdego  
    Walnego Zgromadzenia zastępuje  się system powiadamiania telefonicznego,
    internetowego i ustnego  nie później niż na 7 dni przed terminem obrad.
    Uzasadnienie - takie rozwiązanie uprości i ułatwi komunikowanie się nam w
    dzisiejszych realiach. 
    Patrz          2006 –  §28                        2016 – §13,p.3   przeredag. jak wyżej.
9. Liczbę członków Zarządu ograniczono do 4 osób, Komisji Rewizyjnej do 2 osób
    i Sądu Koleżeńskiego do 2 osób.
    Uzasadnienie – liczebność naszego Stowarzyszenia jest tak mała że takie ilości
    osób w składach władz wystarczą  do ich działania.
    Patrz      2006 –  §34,p.2,§38,p.2,§42,p.2       2016 – zmieniono jak wyżej.
10. Zrezygnowano z podziału Stowarzyszenia na sekcje i inne wyodrębnione grupy
      Uzasadnienie - Zarząd nie widzi uzasadnienia i możliwości tworzenia takich  
      struktur na obecnym i przyszłym etapie działania naszego Stowarzyszenia.
      Patrz        2006 –  Rozdział V                                    2016 – wykreślono.
11. Ze źródeł tworzących majątek i fundusze Stowarzyszenia wykreśla się:
     nieruchomości,  wpisowe, fundacje i wpływy z działalności statutowej.
      Pozostawia się: składki członkowskie, dotacje, subwencje, darowizny i inne
      wsparcia prawem nie zabronione.
      Uzasadnienie – chcemy  pozostawić w zapisie tylko te źródła tworzące nasz
      majątek i fundusze, które uznajemy za zasadne i realne.
      Patrz        2006 –  §52, §53                         2016 – wykreślono j.w. wym.
 12. Uściślono zapis o utracie członkostwa z tytułu nieopłacania składek w
      następujący sposób:
      Uchwałę o skreśleniu z powodu nie opłacania  składek członkowskich przez
      okres jednego roku podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
     Osoba skreślona na w.w. podstawie z listy  członków Stowarzyszenia
      a/ może być przywrócona do członkostwa, na jej wniosek, po upływie jednego
          roku  od daty skreślenia i opłaceniu zaległych składek członkowskich; 
      b/ może być ponownie przyjęta w skład członków na ogólnych zasadach po    
         upływie dwóch lat lub więcej, bez obowiązku opłacenia zaległych składek
         członkowskich.
     Stosowną uchwałę podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
     Uzasadnienie - zdaniem Zarządu taka regulacja kwestii skreślania z tytułu nie
     opłacania składek członkowskich jest przejrzysta, racjonalna i wychowawcza.     
     Patrz         2006 – §53,p.2                            2016 – zmieniono j.w. wym.
13. Ogólnie biorąc, po przeredagowaniu i uproszczeniu części tekstów w
      znowelizowanym Statucie zmniejszyła się ilość paragrafów z 59 do 43.
14. Przy formułowaniu treści statutowych kierowano się ogólnym założeniem,
      by cele, zadania i środki oddziaływania dostosowane były do:
      - aktualnych potrzeb i możliwości Stowarzyszenia,
      - środowiskowych warunków działania  i porządku publiczno-prawnego.


Za Zarząd ZSTK

            / Sekretarz Danuta Borek /                                 / Vice-prezes   Gabriel Leśniewski /

Szczecin, 07.11.2016